Algemene voorwaarden


De facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant en zonder korting. In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan I % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.

Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en na ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 100 EURO ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.

Klachten betreffende de levering of factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na levering of na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge en het Vredegerecht van het Kanton Brugge, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger.W.verkiezen. De Belgische wet is van toepassing.