Privacy & Cookie Policy

Privacy policy vzw Wingene for Cycling


Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

vzw Wingene for Cycling hecht het grootste belang aan de privacy van haar gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna “Privacy Verklaring” genoemd) is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.wingeneforcycling.be (hierna genoemd de “Website”).


U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.


Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.


vzw Wingene for Cycling wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die vzw Wingene for Cycling verzamelt, alsook over de wijze waarop vzw Wingene for Cycling deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.


Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van vzw Wingene for Cycling.


Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


vzw Wingene for Cycling kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

vzw Wingene for Cycling verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal vzw Wingene for Cycling, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat vzw Wingene for Cycling toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.


Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.


Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;Statistische doeleinden;Toestemming voor de verwerkingWanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door vzw Wingene for Cycling. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u vzw Wingene for Cycling de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door vzw Wingene for Cycling hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@WingeneforCycling.be


Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

vzw Wingene for Cycling zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door vzw Wingene for Cycling en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat vzw Wingene for Cycling in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.


Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat vzw Wingene for Cycling uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer vzw Wingene for Cycling hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.


In alle overige gevallen zal vzw Wingene for Cycling uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.


Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart vzw Wingene for Cycling uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.


Uw rechten

1) Recht op informatie

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@wingeneforcycling.be;


2) Recht op toegang

Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die vzw Wingene for Cycling mogelijks over u beschikt;


3) Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;


4) Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;


5) Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om vzw Wingene for Cycling te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6) Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;


7) Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van vzw Wingene for Cycling.


Beveiliging persoonsgegevens

vzw Wingene for Cycling verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.


vzw Wingene for Cycling zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).


Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

vzw Wingene for Cycling garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).


Update Privacy Verklaring

vzw Wingene for Cycling kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.


Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is vzw Wingene for Cycling verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.


Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop vzw Wingene for Cycling uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@wingeneforcycling.be 

Via post: Vredestraat 5, 8750 Wingene

Via telefoon: +32 (0) 51 65 75 65


Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop vzw Wingene for Cycling uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.


Versie Privacy Verklaring: 18/03/2023Cookie policy vzw Wingene for Cycling


1. Algemeen

vzw Wingene for Cycling (hierna genoemd “vzw Wingene for Cycling”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op wingeneforcycling.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die vzw Wingene for Cycling haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.


vzw Wingene for Cycling is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.


2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt vzw Wingene for Cycling u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.


Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).


Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:


De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien. 

Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. vzw Wingene for Cycling maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om vzw Wingene for Cycling te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt vzw Wingene for Cycling zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft vzw Wingene for Cycling haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt vzw Wingene for Cycling gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die vzw Wingene for Cycling gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en vzw Wingene for Cycling controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die vzw Wingene for Cycling desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.


Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van

deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

_GA_GID_UTMA_UTMZ Hotjar cookies 

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren

voor meer informatie over deze cookies.

_HJINCLUDEDINSAMPLE Andere website cookies


CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. 

Duur: Deze vervalt na 2 weken.

CakeCookie [visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina’s binnen de website werden bezocht. 

Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).

DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. 

Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.

cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent popup bij. 

Duur: Deze vervalt na 1 jaar.


4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.


5. Contactgegevens vzw Wingene for Cycling


vzw Wingene for Cycling 

Vredestraat 5

B-8750 WINGENE